Przekaż 1% dla Hospicjum w Białymstoku
  Mieszkania Bojary - Piasta Leśna Dolina - Andrzeja Boboli Bacieczki - Produkcyjna Nowe Miasto - Zachodnia
Dom Kredytowy Notus

Expander

Od stycznia 2014 roku rusza rządowy program "Mieszkania Dla Młodych" (MDM). Dzię niemu młode małżeństwa będą miały możliwość zakupu nowych mieszań na preferencyjnych warunkach.
W naszej ofercie również znajdują się mieszkania spełniające kryteria MDM.

Szczegóły programu MDM.


Od 1 września 2015 wchodzą w życie zmiany w programie MdM.

Poniżej kolorem czerwonym zostały opisane znowelizowane przepisy.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się następujące grupy klientów:
– małżeństwa,
– osoby samotnie wychowujące dzieci,
– osoba niepozostająca w związku małżeńskim (tzw. single).

Kredyt MDM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:
– właścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
– osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienie współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.

Uwaga: Dopuszczalne jest posiadanie współwłasności w innym lokalu lub domu – oznacza to, że jeśli ktoś ma np. 50% udziału w prawie własności to z MdM może skorzystać.

Ograniczenie dotyczące nieposiadania innej nieruchomości nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy o kredyt będzie ubiegać się małżeństwo lub osoba wychowująca co najmniej 3 dzieci.

Wiek kredytobiorcy

O kredyt może starać się osoba, która w roku w którym ubiega się o kredyt kończy nie więcej niż 35 lat. Tzn. w roku 2015 o kredyt mogą starać się osoby urodzone w 1980 roku lub później. W przypadku małżeństw wystarczy aby kryterium wieku spełniało tylko jedno z małżonków.

Ograniczenie wieku nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy o kredyt będzie ubiegać się małżeństwo lub osoba wychowująca co najmniej 3 dzieci.

Dodatkowi współkredytobiorcy

Do kredytu, jako współkredytobiorca, ale nie współwłaściciel nieruchomości, będzie mogła przystąpić każda osoba zaakceptowana przez bank. Zatem ciocia, wujek, partner, itp. będą mogli przystąpić do kredytu.

Cel kredytu

Celem kredytu może być budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym.
Celem kredytu może być także nieruchomość budowana przez spółdzielnię mieszkaniową w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (wkład budowlany).
Celem kredytu może być także nabycie nieruchomości na rynku wtórnym.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości

Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć limitów zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj kredytobiorcy

Liczba dzieci

Rodzaj nieruchomości

Dom

Mieszkanie

Małżeństwo

0-2

100 m2

75 m2

3 lub więcej

110 m2

85 m2

Osoba samotnie wychowująca dzieci

0-2

100 m2

75 m2

3 lub więcej

110 m2

85 m2

Singiel

100 m2

75 m2

Cena nieruchomości

Cena za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć określonego dla każdej lokalizacji limitu. Dla rynku pierwotnego jest to 110% średniego wskaźnika przeliczeniowego, dla rynku wtórnego jest to 90% średniego wskaźnika przeliczeniowego.

Dla każdego województwa obowiązuje podział na 3 kategorie lokalizacji:
– stolica województwa,
– gminy sąsiadujące ze stolicą województwa,
– pozostałe gminy w województwie.

Poziom dopłat

Wzrosną kwoty dopłaty do wkładu własnego dla osób z 2 lub większą liczbą dzieci.

Rodzaj kredytobiorcy

Liczba dzieci

Dopłata

Małżeństwo

0

10%

1

15%

2

20%

3 lub więcej

30%

Osoba samotnie wychowująca dzieci

1

15%

2

20%

3 lub więcej

30%

Singiel

10%

Jeżeli w okresie 5 lat od zakupu nieruchomości rodzina powiększy się o 3 lub kolejne dziecko, wówczas wypłacana jest dodatkowa dopłata w wysokości 5%.

Przykład – o kredyt ubiega się rodzina 2+1 – dopłata 15%. W ciągu 5 lat urodzi się drugie dziecko – dopłaty nie ma. Jeśli urodzi się trzecie – dopłata 5%.

Sposób wyliczenia dopłaty dla osób z nie więcej niż 2 dzieci:

Dopłata przysługuje do maksymalnie 50 m2 powierzchni użytkowej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, kategorii kredytobiorcy.
Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:

Nieruchomość o powierzchni do 50 m2:
powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%

Nieruchomość o powierzchni większej niż 50 m2:
50 m2 * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%

Sposób wyliczenia dopłaty dla osób z 3 lub więcej dzieci:

Dopłata przysługuje do maksymalnie 65 m2 powierzchni użytkowej.
Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:

Nieruchomość o powierzchni do 65 m2:
powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 30%

Nieruchomość o powierzchni większej niż 65 m2:
65 m2 * średni wskaźnik przeliczeniowy *30%

Dla singli, małżeństw bez dzieci lub z 1 dzieckiem nic się nie zmieni. Dla osób wychowujących dwoje dzieci kwota maksymalna wysokość dopłaty wzrośnie o 33%, a dla osób z trójką lub więcej dzieci o 160%.

Uwaga: Do wyliczenia poziomu dopłaty stosujemy średni wskaźnik przeliczeniowy, a nie cenę nieruchomości.

Wymagania dotyczące kredytu


– kwota kredytu nie może być niższa niż 50% ceny nieruchomości,
– okres spłaty minimum 15 lat,
– kredyt może być przeznaczony tylko na zakup nieruchomości – nie ma możliwości dołączenie remontu, wykończenia, itp.

Przepływ środków

Środki z dopłaty trafiają do dewelopera jako ostatnia część płatności. Dopłata jest przekazywana za pośrednictwem banku, który udzielił kredytu, bez pośrednictwa klienta.

Uwaga: w przypadku inwestycji zakończonych (oddanych do użytkowania) i w sytuacji gdy nie było zawartej umowy deweloperskiej dopłata MdM przekazywana jest dopiero po akcie notarialnym!

W przypadku, gdy nabycie mieszkania dotyczy nieruchomości oddanej do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej dopłata MdM trafi do dewelopera przed aktem notarialnym przenoszącym własność.

Zwrot dopłat

  • Dopłaty muszą zostać zwrócone jeśli w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorca:
    – dokona zbycia prawa własności nieruchomości,
    – mieszkanie wynajmie lub użyczy innej osobie,
    – dokona zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
    – stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania,

Dopłata jest zwracana proporcjonalnie, w zależności od tego w jakim czasie nastąpią powyższe wydarzenia. Jeśli sprzeda mieszkanie po 12 miesiącach, to zwraca 48/60 dopłat. Jeśli po 48 miesiącach, to 12/60, itd.

W przypadku spłaty kredytu w całości lub nadpłaty w kwocie przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania dopłata będzie podlegała zwrotowi na opisanych wyżej zasadach.

W razie pytań (chęci policzenia dopłaty na konkretne mieszkanie, zdolności kredytowej, bezpłatnej pomocy przy formalnościach kredytowych) proszę o kontakt –

Doradca Finansowy Maciej Szymczyk tel. 785 992 498

Informacje na temat kredytu i wkładu własnego.
Po wielu miesiącach oczekiwania Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową Rekomendację S.

W większości kluczowych zapisów nie różni się ona od projektu przedstawionego pod koniec 2012 roku, jednak w jednym z budzących największe zainteresowanie klientów obszarze KNF złagodziła nieco swoje stanowisko.

Wymóg posiadania 20 procent wkładu własnego wejdzie w życie dopiero w 2017 roku.
Pomimo złagodzenia stanowiska każdy kredytobiorca będzie jednak od 2014 roku musiał posiadać minimum 5 procent środków własnych. Zwiększenie wymogu wkładu własnego o kolejne 5 procent ma zostać wprowadzone od stycznia 2015 roku.
Oznacza to, że każdy, kto będzie chciał zaciągnąć kredyt za półtora roku będzie musiał udokumentować minimum 10 procent środków własnych. Kolejne zaostrzenie tego wymogu wejdzie w życie od 2016 roku.
Wtedy to niezbędne będzie posiadanie 15 procent środków własnych, z tymże możliwe będzie uzyskanie kredytu na 90 procent pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia pokrywającego różnicę między wymaganym
15 procentowym wkładem własnym a posiadanym 10 procentowym. Dopiero od 2017 roku limit maksymalnego LTV zostanie obniżony do zapowiadanych 80 procent. Warto jednak zwrócić uwagę, że także wtedy możliwe
będzie zaciągnięcie kredytu na 90 procent pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Uchwalona Rekomendacja S jest łagodniejsza niż wcześniejsze propozycje. Przypomnijmy, że KNF proponowała, aby wymóg posiadania 20 procent środków własnych, z opcją ubezpieczenia 10 procent obowiązywał już od 2015 roku.
Przesunięcie tego terminu o 2 lata i stopniowe dochodzenie do takiego poziomu nie będzie szokiem dla rynku i pozwoli klientom na zgromadzenie środków na wkład własny.


Zdolność na 30, a spłata w 35 lat.
Pozostałe zapisy Rekomendacji nie odbiegają od wcześniejszego projektu. Zdolność kredytowa będzie liczona dla maksymalnie 30 letniego okresu spłaty, czyli o 5 lat dłużej niż obecnie.
Według naszych szacunków przełoży się to na wzrost maksymalnej dostępnej kwoty o około 5-6 procent. Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają ograniczenie związane z okresem spłaty.
Kredyt mieszkaniowy będzie mógł być zaciągany na maksymalnie 35 lat. Przypomnijmy, że wydłużanie okresu spłaty nie zwiększa dostępnej kwoty, a obniża tylko wysokość raty.
Jednocześnie za sprawą dłuższego okresu kredytowania drastycznie rośnie wysokość odsetek. Wprowadzenie ograniczenia okresu spłaty ochroni zatem klientów przed pokusą obniżania sobie rat i jednoczesnego podwyższania kosztów kredytu.


Waluta tylko dla zarabiających w walucie.

Rekomendacja S wprowadza także ograniczenie w udzielaniu kredytów w walutach obcych. Będzie to możliwe tylko w przypadku osiągania dochodów w tejże właśnie walucie.
Zapis Rekomendacji jest niejako formalnym przypieczętowaniem końca kredytów walutowych i ich dostępności dla przeciętnego Kowalskiego.
Od wielu miesięcy banki takich pożyczek już nie udzielają i same wcześniej wprowadziły tego typu ograniczenia
Jeśli kupować mieszkanie na kredyt to teraz.


Jeżeli kupować mieszkanie na kredyt to teraz!

Aż o 25 procent wzrosła w ciągu ostatniego roku zdolność kredytowa Polaków. Już z samego powodu niższego oprocentowania kredytów, zdolność kredytowa wzrosła o 18 procent.
Dodatkowo wydłużenie okresu liczenia zdolności kredytowej o 5 lat, przełożyło się na możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu jeszcze o 4-6 procent.

Zmiany rynkowe, spadek oprocentowania kredytów, a także poluzowanie przez KNF polityki kredytowej, a w szczególności wydłużenia okresu spłaty przy liczeniu zdolności kredytowej,
to główne składowe, które złożyły się na wzrost przeciętnej zdolności kredytowej o 25 procent. 

W ostatnich miesiącach 2012 roku i pierwszej połowie 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej dokonała 8 obniżek stóp procentowych, w sumie o 225 punktów bazowych.
Przełożyło się to na spadek istotnej dla kredytobiorców stopy Wibor. Jej spadek obserwowaliśmy już na kilka miesięcy przed pierwszą obniżką stóp NBP i od lipca 2012 roku, w ciągu półtora roku,
stopa ta spadła z 5,14% do 2,70% Tak duży spadek spowodował obniżenie rat kredytów. Dla każdych 100 tysięcy zadłużenia, przy zaciąganiu kredytu na 30 lat, miesięczna rata spadła o około 150 złotych z 640 do 490 złotych.
Konsekwencją niższej raty była wyższa zdolność kredytowa. Przy takim samym poziomie dochodu, mniejsze miesięczne obciążenie pozwoliło na zaciągnięcie wyższego kredytu.
Od stycznia 2013 roku do stycznia 2014 roku tylko z powodu niższego oprocentowania przeciętna zdolność kredytowa wzrosła o około 18 procent. Przykładowo, osoba zarabiająca 5000 netto na początku 2013 roku
mogła zaciągnąć kredyt w średniej wysokości 390 tysięcy złotych. Tylko za sprawą niższego oprocentowania i niższej raty w ciągu 12 miesięcy dostępna kwota wzrosła do około 460 tysięcy złotych.

Do tego dochodzi druga ważna składowa, która wpłynęła na wzrost maksymalnych kwot kredytów, czyli wydłużenie maksymalnego okresu liczenia zdolności kredytowej.
Komisja Nadzoru finansowego, w przyjętej w czerwcu 2013 roku Rekomendacji S zmieniła zasady liczenia zdolności kredytowej. Dotychczas na potrzeby jej wyliczania banki musiały zakładać maksymalnie 25 letni okres spłaty kredytu.
Zgodnie z nowymi regulacjami, okres ten wydłużono o 5 lat. Taki sposób liczenia zdolności kredytowej zwiększył dostępne kwoty kredytu o około 4-6 procent. Kumulacja dwóch korzystnych zmian zaowocowała,
zatem łącznym wzrostem zdolności kredytowej o prawie 25 procent. I tak, biorąc pod uwagę dwa istotne czynniki, które wpłynęły na wzrost zdolności kredytowej, czyli oprocentowanie i wydłużenie okresu liczenia zdolności,
osoba z dochodem 5000 złotych netto w styczniu 2014 roku mogła pożyczyć 485 tysięcy złotych i była to kwota wyższa o prawie 100 tysięcy w porównaniu ze styczniem 2013 roku.

Dedykowany Doradca finansowy Maciej Szymczyk tel. 785 992 498

 


      PB "Szeliga" Sp. z o.o., ul. Transportowa 3/63, 15-399 Białystok, tel.: 85 741-22-91, 664-055-772, email: biuro@pbszeliga.pl sprzedaz@pbszeliga.plBalhaus domy z bali Meble laboratoryjne Pozycjonowanie  PCDOCTOR

szeregówki białystok szeregowki